hướng dẫn viết báo cáo thực tập trường DHCN TP.HCM

HƯỚNG DẪN

THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi thực tập tốt nghiệp

1.1. Mục đích

-          Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức ngành Kế toán – Tài chính – Ngân hàng.

-          Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay.

-          Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập nghiên cứu và trình bày kết quả về một đề tài khoa học bằng một báo cáo thực tập tốt nghiệp.

1.2. Yêu cầu

  1. Đối với sinh viên

-          Hiểu và nắm vững về ngành kế toán, tài chính, ngân hàng và những kiến thức bổ trợ liên quan.

-          Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.

-          Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa thực tiễn và lý thuyết áp dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của cơ quan, doanh nghiệp.

-          Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn và nhân viên hướng dẫn tại đơn vị thực tập trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.

  1. Giảng viên hướng dẫn:

-          Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.

-          Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.

-          Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp sinh viên thực hiện đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.

-          Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.

-          Đánh giá đúng đắn kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.

1.3. Phạm vi thực tập tốt nghiệp

            Sinh viên có thể chọn lựa đối tượng nghiên cứu trong phạm vi  các môn học thuộc chuyên ngành mình đã học như: kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế , bảo hiểm ….

Theo lĩnh vực nghiên cứu được chọn để nghiên cứu thực tập, sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại một các loại hình đơn vị sau:

-          Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

-          Các công ty chứng khoán.

-          Các công ty tài chính.

-          Các ngân hàng.

-          Các cơ quan thuế, hải quan.

 

2. Nội dung, quy trình thực tập.

 Nội dung thực tập: Khi thực tập tại các đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện những công việc sau đây:

2.1 Tìm hiểu về đơn vị thực tập

Bao gồm tổ chức chung về hoạt động, về sản xuất kinh doanh của đơn vị như:

-          Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động .

-          Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực.

-          Các nội dung có liên quan đến đề tài, ví dụ: các loại quy chế, quy định,vv…

tổ chức hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng hay nhiệm vụ quản lý của đơn vị như:

-           Tổ chức bộ máy kế toán ( hay bộ máy quản lý).

-           Tình hình hoạt động (về kế toán, về tài chính hay quản lý).

-           Kết quả sản xuất kinh doanh (hay nhiệm vụ quản lý) thông qua các báo cáo tài chính.

-          ……….

 

2.2  Nghiên cứu tài liệu

 

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:

-          Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, internet, …

-          Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị, thông qua tài liệu thu thập.

2.3 Tiếp cận công việc thực tế

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần với kỹ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.

 

3. Nội dung, quy trình viết báo cáo thực tập.

 Trong quá trình thực tập, sinh viên phải viết báo cáo thực tập để đánh giá kiến thức, kỹ năng chuyên môn và khả năng vận dụng lý thuyết các môn học vào thực tiễn. Báo cáo thực tập này là sản phẩm khoa học sau quá trình thực tập, được sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn và là cơ sở để đánh giá kết quả cho toàn quá trình thực tập tốt nghiệp.  

3.1.   Yêu cầu chung đối với báo cáo thực tập:

·    Đề tài của BCTTTN phải gắn kết được với các môn học chuyên ngành (kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm…) trong chương trình đào tạo.

·    Hệ thống các vấn đề lý thuyết có liên quan đến đề tài được chọn.(chương I)

·    Phải gắn kết được lý luận với thực tế tại đơn vị thực tập. (Phần trình bày thực tế hoạt động tại đơn vị thực tập, nhận xét, phân tích, đánh giá thực trạng tại đơn vị …trong chương II cần gắn kết với lý thuyết đã trình bày ở chương I).

3.2.Nội dung báo cáo thực tập:

3.2.1 Hình thức trình bày: Nội dung BCTTTN có thể được trình bày trong 3 chương:

 

Chương I:  Trình bày lý luận về vấn đề nghiên cứu.

Chương II:  Thực trạng hoạt động tại đơn vị thực tập.

              -  Tình hình chung về tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

          -  Tình hình tổ chức và thực trạng có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng …. phù hợp với chủ đề nghiên cứu đã chọn.

Chương III. Các nhận xét, phân tích, đánh giá ( các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân) và kiến nghị, giải pháp (nếu có).

3.3.                                          Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Đề tài sinh viên lựa chọn và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị thực tập hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.

Đề tài sinh viên lựa chọn và viết báo cáo tốt nghiệp phải gắn với chuyên ngành đào tạo: kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế hoặc bảo hiểm ….

3.4.                                          Phương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệu.

Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp. Sau đây là một số cách thức thu thập thông tin cần thiết:

* Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu … liên quan đến đơn vị, đến nội dung mà  đề tài đề cập.

* Phỏng vấn trực tiếp người liên quan ( nên chuẩn bị sẵn trước các câu hỏi ở nhà, có thể ghi ra giấy để tiết kiệm thời gian).

* Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.

* Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu liên quan đến đề tài.

3.5.                                          Quy trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

* Bước 1: Lựa chọn đề tài: sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am tường nhất, nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn. Nếu thấy hội đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp theo quy định, và có nguyện vọng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, sinh viên cần đăng ký với khoa, và làm việc với giáo viên để được hướng dẫn ngay từ đầu quá trình thực tập… nhằm mục đích số liệu, tư liệu của báo cáo thực tập sẽ phục vụ tốt nhất cho khóa luận tốt nghiệp.

* Bước 2: Viết đề cương sơ bộ khoảng 02 trang và viết trên 01 mặt giấy (không viết 2 mặt). Bước này cần hoàn thành trong khoảng 01 tuần đầu tiên của đợt thực tập để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và duyệt đề cương.

* Bước 3: Viết đề cương chi tiết khoảng 04-05 trang để gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý, duyệt và gửi lại. Công việc này cần hoàn thành trong khoảng 2 -3 tuần. Sinh viên phải thực hiện theo đề cương đã được giáo viên hướng dẫn sửa. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

* Bước 4: Viết bản thảo của báo cáo tốt nghiệp. Trước khi hết hạn thực tập ít nhất 15 ngày, bản thảo phải hoàn tất và gửi cho giáo viên hướng dẫn góp ý và chỉnh sửa.

 

* Bước 5: Viết, in báo cáo tốt nghiệp, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giáo viên hướng dẫn nhận xét và ký tên. Sau đó sinh viên nộp quyển hoàn chỉnh theo lịch chi tiết thông báo của khoa.


Background
Background Color
Background Image